OM DANSKE BIOTOPER - LÆRERVEJLEDNING

Danske Biotoper er en digital platform til undervisningen på 7. – 9. klassetrin i biologi. Forslag til projektopgaver lægger op til tværfaglighed, hvor geografi, natur/teknologi, samfundsfag, historie, madkundskab samt flere kreative fag inddrages.

Danske Biotoper er udviklet til undervisningsbrug, og har til formål at øge elevernes viden om de økologiske forhold, der påvirker Danmarks plantesamfund. Hensigten med Danske Biotoper er at give eleverne indsigt i og skærpe elevernes nysgerrighed og forståelse for Danmarks spændende med sårbare levesteder.

Truslerne mod forskellige plantesamfund beskrives. Naturen kan i sig selv være en trussel, især tilgroning, hvilket kræver særlig naturpleje. Klimaforandringer truer visse naturtyper. Oftest er det dog de menneskelige aktiviteter, som udgør den største trussel for naturen. Her er det projektets hensigt at skabe opmærksomhed og åbne op for diskussioner om interessekonflikter omkring Danmarks natur. Natur er ikke blot natur, men også nationale og internationale økonomiske og politiske prioriteringer og beslutninger.

De vilde planter er den umiddelbare og lettest tilgængelige indikator på naturkvaliteterne og de økologiske forhold. Biodiversiteten afspejles tydeligt i bestanden og variationen af de vilde planter. Derfor rummer Danske Biotoper en overskuelig og lettilgængelig introduktion til de almindeligste arter i et bestemt plantesamfund. Er man opmærksom på biotopers forskellighed og planternes voksesteder, bliver det nemmere at artsbestemme planter.

SYSTEMATIKKEN OG PÆDAGOGIKKEN BAG DANSKE BIOTOPER

Danske Biotoper er overordnet inddelt i 11 forskellige biotoper/naturtyper:

Strandbredder
Strandenge
Klitter
Søer og vandløb
Løvskove
Nåleskove
Græsland
Heder
Dyrket land
Vejkanter og ruderater

For hver af biotoperne findes følgende beskrivelser og opgaver.

Beskrivelse af biotopen i tekst og billeder.
Her forklares naturtypens fremtrædelsesformer. De vigtigste økologiske forhold og variationer indenfor naturtypen beskrives.

Biotopens flora og dens særlige tilpasningsstrategier.
De 30-40 mest karakteristiske planter i biotopen beskrives i fotos og tekst. Planternes særlige tilpasningsstrategier beskrives, så sammenhængen mellem plantearter og de økologiske forhold tydeliggøres.

Trusler mod biotopen og forslag til projektopgaver.
For hver af biotoperne er de vigtigste trusler mod naturtypen beskrevet kort og der stilles forslag til 3-5 uddybende opgaver pr. biotop. 

For alle 11 biotoper tilsammen er følgende trusler/udfordringer beskrevet med vægten lagt på at forstå konsekvenserne for naturen. Der bliver således lagt op til, at eleverne selvstændigt kan arbejde med følgende temaer og problemstillinger:
Klima: kystsikring eller ej, klimaændringer og vandstand, dynamisk natur.
Rekreation: sammenstød mellem reakreative formål og natur, affald, kystnære faciliteter, friluftsliv.
Produktion: randzoner, skovbrug, juletræsproduktion, tilførsel af næringsstoffer, konventionelt kontra økologisk jordbrug, pesticider, småbiotopernes betydning for planter og dyr.
By og bolig: kystnære bebyggelser, bynatur, parcelhushaven, hjælp til bierne.
Genopretning: tilgroning, afvanding, landindvinding og genopretning, genetablering af sårbare naturområder, kultur- kontra naturskov, nationalparker, naturpleje.
Historisk perspektiv: sandflugt, historisk og nutidig naturpleje, tilplantning af plantager, opdyrkning og siden genoprettelse af heden.
Globalt perspektiv: affald fra havet, forpligtelser i følge internationale konventioner, skovrydninger globalt,
Registrering af vilde planter: indikatorplanter, invasive arter, rødlistede arter, fredede arter, spiselige planter, historisk kortlægning af floraen, navngivning.
Økologiske forhold: jordkvalitet.

Både lærer og elever kan således finde inspiration til opgaver. Det er naturligvis en mulighed at sammensætte øvelser og projekter på tværs af biotoper afhængigt af, om man vil arbejde med få eller bestemte biotoper. Mange øvelser kan flyttes til andre biotoper end der, hvor de lige er beskrevet i Danske Biotoper. Eller nye øvelser kan kombineres.

I formuleringen af projektopgaver er der ud over den faglige bredde i øvelserne lagt vægt på, at bio-etiske dilemmaer beskrives. Eleverne får en forståelse for, hvor lange perspektiver ødelæggelser og forbedringer har for naturen.

Der er lagt op til tværfagligt projektarbejde og til at styrke elevernes kompetencer til at kunne undersøge, beskrive, reflektere, tage stilling og komme med løsningsforslag og argumentation.

Eleverne får eksempler på og forstår, hvorfor mange aktører har interesse i naturen. Interessenter som producenter, turister, beboer, myndigheder, organisationer, internationale organisationer, politikere, m.fl.  Eleverne præsenteres for forskellige holdninger og forskellige aktører.

Danske Biotoper egner sig til undervisningsdifferentiering. Sværhedsgraden varierer, ligesom der i opgaverne er givet mulighed for at vælge opgaver med mere eller mindre teoretisk tilgang, kreativ tilgang, praktisk tilgang osv. I både projektopgaver og feltundersøgelser er stillet opgaver med forskellige taksonomiske niveauer. At foretage feltundersøgelser og siden arbejde med uddybende projektopgaver, vil være den ultimative bedste læring, men feltundersøgelser og projektopgaver kan stå alene.

Til botanik, natur, økologi og biodiversitet knytter sig en righoldigt og i visse tilfælde svær fagterminologi, hvorfor en sproglig udvikling naturligt følger med.

Feltundersøgelser
Til hver af de 11 biotoper er der udarbejdet opgaver til feltundersøgelser, hvor eleverne guides til at undersøge relevante forhold. På tværs af de 11 biotoper introduceres en række forskellige undersøgelsesmetoder. Eleverne lærer at iagttage, at indsamle, at tælle op og at artsbestemme ved hjælp af dels planteoversigten i Danske Biotoper og i øvrigt anvende analoge og digitale opslagsværker.
Feltundersøgelserne fremstår som pdf-filer, så det er nemt at printe ud og tage med i felten.

Test din viden
Danske Biotoper indeholder to forskellige muligheder for, at eleven kan teste sin viden om de enkelte biotoper. Dels er der en botanikopgave i from af en pdf-fil til print, hvor opgaven løses ved at man klipper og klistrer svarene på og dels er der en digital multiple choice opgave, hvor eleven får ti spørgsmål med tre mulige svar. Efter testen er udfyldt, kan eleven få sin score.

TEKNIKKEN

Danske biotoper er en applikation, der er tilpasset pc og smartmedier (iPhone, Android, iPad og tablet).